2. موضوع مناسب را وارد کنید. مثال: خدمات ما

صفحه اصلی       نمایش جزییات

2. موضوع مناسب را وارد کنید. مثال: خدمات ما

تصویر مرتبط 4 را جایگزین نمائید
تصویر مرتبط 4 را جایگزین نمائید

این یک صفحه چهار باکسی می باشد. یعنی در هر ردیف قادر خواهید بود تا 4 باکس ایجاد کنید و توضیحات هر باکس را در زیر عکس مربوطه قرار دهید. چنانچه نیازی به این صفحه نداشتید می توانید آن را از طریق صفحه منوها/صفحات حذف کنید و در هر زمان دیگری که نیازمند آن بودید مجددا صفحه را ایجاد نمائید. درضمن میتوانید جای منوی که درحال حاضر در نوار منو پائین می باشد را از طریق گزینه انتخاب مکان منو تغییر دهید.