2. موضوع مناسب را وارد کنید. مثال: خدمات ما

صفحه اصلی       نمایش جزییات

2. موضوع مناسب را وارد کنید. مثال: خدمات ما

تصویر مرتبط 1 را جایگزین نمائید
تصویر مرتبط 1 را جایگزین نمائید

عضومحترم: لطفا در اولین زمان ممکن کلیه تصاویر مثالی و پیشفرض را از بخش های مختلف سایت خود حذف و تصاویر مرتبط و دلخواه را جایگزین نمائید. توضیح اینکه: در هر بخش، یک تصویر بهمراه متن آموزشی جایگزین تصاویر مانند تصویر بالا قرار گرفته است. توجه داشته باشید که این یک صفحه چهار باکسی می باشد. یعنی در هر ردیف قادر خواهید بود تا 4 باکس ایجاد کنید و توضیحات هر باکس را در زیر عکس مربوطه قرار دهید. در این بخش میتوانید به تعداد نامحدود و دلخواه باکس ایجاد کنید. چنانچه نیازی به این صفحه نداشتید می توانید آن را حذف و یا غیر فعال کنید و در هر زمان دیگری که نیازمند آن بودید مجددا صفحه را ایجاد و یا فعال نمائید.