2. موضوع مناسب را وارد کنید. مثال: خدمات ما

صفحه اصلی    2. موضوع مناسب را وارد کنید. مثال: خدمات ما

2. موضوع مناسب را وارد کنید. مثال: خدمات ما

تصویر مرتبط 4 را جایگزین نمائید
تصویر مرتبط 4 را جایگزین نمائید

این یک صفحه چهار باکسی می باشد. یعنی در هر ردیف قادر خواهید بود تا 4 باکس ایجاد کنید و توضیحات هر باکس را در زیر عکس مربوطه قرار دهید. چنانچه نیازی به این صفحه نداشتید می توانید آن را از طریق صفحه منوها/صفحات حذف کنید و در هر زمان دیگری که نیازمند آن بودید مجددا صفحه را ایجاد نمائید. درضمن میتوانید جای منوی که درحال حاضر در نوار منو پائین می باشد را از طریق گزینه انتخاب مکان منو تغییر دهید. ...

بیشتر

تصویر مرتبط 3 را جایگزین نمائید
تصویر مرتبط 3 را جایگزین نمائید

متن توضیحات مرتبط با موضوع فوق را در این بخش وارد نمائید. توجه داشته باشید که تعداد کمتری از متن شما در زیر عکس فوق و در صفحه اصلی سایت قابل نمایش می باشد و کاربران برای ملاحظه کامل متن درج شده باید از طریق دکمه توضیحات که در انتهای باکس قرار دارد وارد صفحه توضیحات شوند. لذا حتما کلمات و متون مهمتر را در سطوح اولیه و توضیحاتی که کمتر اهمیت دارند را در سطوح بعدی قرار دهید. ...

بیشتر

تصویر مرتبط 2 را جایگزین نمائید
تصویر مرتبط 2 را جایگزین نمائید

متن توضیحات مرتبط با موضوع فوق را در این بخش وارد نمائید. توجه داشته باشید که تعداد کمتری از متن شما در زیر عکس فوق و در صفحه اصلی سایت قابل نمایش می باشد و کاربران برای ملاحظه کامل متن درج شده باید از طریق دکمه توضیحات که در انتهای باکس قرار دارد وارد صفحه توضیحات شوند. لذا حتما کلمات و متون مهمتر را در سطوح اولیه و توضیحاتی که کمتر اهمیت دارند را در سطوح بعدی قرار دهید. ...

بیشتر

تصویر مرتبط 1 را جایگزین نمائید
تصویر مرتبط 1 را جایگزین نمائید

عضومحترم: لطفا در اولین زمان ممکن کلیه تصاویر مثالی و پیشفرض را از بخش های مختلف سایت خود حذف و تصاویر مرتبط و دلخواه را جایگزین نمائید. توضیح اینکه: در هر بخش، یک تصویر بهمراه متن آموزشی جایگزین تصاویر مانند تصویر بالا قرار گرفته است. توجه داشته باشید که این یک صفحه چهار باکسی می باشد. یعنی در هر ردیف قادر خواهید بود تا 4 باکس ایجاد کنید و توضیحات هر باکس را در زیر عکس مربوطه قرار دهید. در این بخش میتوانید به تعداد نامحدود و دلخواه باکس ایجاد کنید. چنانچه نیازی به این صفحه نداشتید می توانید آ ...

بیشتر